Services.png
 
 
waxing.png

Women’s Waxing

Underarm Wax - $16.00

Bikini Wax - $20.00

G-string Wax - $30.00

Brazilian Wax - $55.00

Repeat Brazilian (within 4 weeks) - $50.00

Lip Wax or Chin Wax - $15.00 each or $25.00 together

Top ½ Leg Wax - $35.00

With bikini - $45.00

With g-wax - $50.00

With Brazilian - $60.00

Full Leg Wax - $50.00

With bikini - $60.00

With g-wax - $70.00

With Brazilian - $80.00

Full Arm Wax - $30.00

½ Arm Wax - $20.00

½ Leg Wax - $30.00

With bikini - $40.00

With g-wax - $50.00

With Brazilian - $60.00